Algemene Voorwaarden voor omg-rentals.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN OMG Rentals

DEFINITIES:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten OMG Rentals: Thijs Donkers, handelend onder de naam “OMG Rentals”; “OMG Rentals” gevestigd te Heelweg en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 54550211.

Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.

Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het plaatsen/verhuur van de (stretcht)tent(en) en/of andere meubilair. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van OMG Rentals alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s),met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door OMG Rentals uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht OMG Rentals niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opfrachtgever mondeling (c.q. telefonsich) of schriftelijk een aanbod van OMG Rentals aanvaardt.

2.5 Indien OMG Rentals op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door OMG Rentals gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 OMG Rentals is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door OMG Rentals van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft OMG Rentals het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

3.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verbandhoudend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met OMG Rentals overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van OMG Rentals om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op OMG Rentals.

Artikel 4 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke OMG Rentals overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door OMG Rentals gewenste vorm en wijze aan OMG Rentals ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat OMG Rentals onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan OMG Rentals ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door OMG Rentals noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde OMG Rentals in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal OMG Rentals de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3 ïn afwijking van lid 5.2 zal OMG Rentals geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OMG Rentals kunnen worden toegerekend

5.4 OMG Rentals behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. OMG Rentals is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.5 Bovendien mag OMG Rentals het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan OMG Rentals, dat in redelijkheid niet van OMG Rentals mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. OMG Rentals zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. OMG Rentals zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 - HONORARIUM

6.1 Alle door OMG Renals gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. Tenzij anders vermeld. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

6.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen door OMG Rentals kunnen transportkosten in rekening worden gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen OMG Renats en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de door OMG Rentals geldende kilometervergoeding. Bij bezorgen of afhalen wordt dit bedrag verdubbeld, bij bezorgen en afhalen verviervoudigd.

Artikel 7 - BETALING

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 50% vier weken voor het event.

7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en OMG Rentald anders is overeengekomen.

7.3 Na de dag van het event ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

7.5 Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen zoals geconstateerd bij het retourneren van de gehuurde materialen dient per bank te geschieden binnen de op de eindfactuur vermeldde termijn.

7.6 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. OMG Rentals is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. OMG Rentals heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.

7.6 OMG Rentals heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij OMG Rentals te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OMG Rentals in staat is adequaat te reageren.

8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal OMG Rentals slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9 - ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 OMG Rentals heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is OMG Rentals gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OMG Rentals op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien OMG Rentals de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door OMG Rentals gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 3.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van het event; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van het event en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van het event of bij annulering op de dag van het event.

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID

10.1 OMG Rentals zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan OMG Rentals onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is OMG Rentals voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van OMG Rentals die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is OMG Rentals slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van OMG Rentals in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan OMG Rentals toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 OMG Rentals is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door OMG Rentals gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door OMG Rentals voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.

10.5 OMG Rentals is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, OMG Rentals of derden.

10.6 Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van diefstal, kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw, storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoffen etc. Opdrachtgever dient OMG Rentals terstond op de hoogte stellen indien zich een dergelijke schade of gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen.

10.7 Opdrachtgever is jegens OMG Rentals aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem geen nalatigheid valt te verwijten.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart verhuurder tegen boetes die OMG Rentals worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van opdrachtgever.

10.9 OMG Rentals is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

10.10 OMG Rentals is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de opdrachtgever of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het gehuurde. Opdrachtgever vrijwaart OMG Rentals voor aanspraken van die derden.

10.11 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Opdrachtgever vrijwaart OMG Rentals voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte voorzieningen en veranderingen. OMG Rentals is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat opdrachtgever zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

Artikel 11 – VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart OMG Rentals voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan OMG Rentals onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van OMG Rentals en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart OMG Rentals voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 3.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 3.4.

11.3 Indien opdrachtgever aan OMG Rentals informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Als zodanig hebben in elk geval te gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en / of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van verhuurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting, blokkade en overheidsmaatregelen.

12.2 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder OMG Rentals opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OMG Rentals niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

12.3 Indien OMG Rentals bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is OMG Rentals gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen aan opdrachtgever als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12.4 Onder overmacht wordt ook verstaan: windkracht vijf of meer of windvlagen boven windkracht vijf. OMG Rentals kan dan besluiten om niet over te gaan tot het bouwen van tenten. De opdrachtgever heeft dan een betalingsverplichting van 50% van de huurprijs.

Artikel 13 – GESCHILLEN

13.1 Geschillen tussen OMG Rentals en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van OMG Rentals. Rechtbank in de woonplaats van de particulier opdrachtgever is mede bevoegd.

13.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat OMG Rentals zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT Op elke overeenkomst tussen OMG Rentals opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing